22. března 2023

08:37

Pravidla soutěží

22. března 2023, 08:37

Pravidla soutěží na Facebooku a Instagramu
Obecná pravidla platná pro všechny FB soutěže pořádané na korporátním profilu KPPS natur s.r.o. a Instagramu @kappuscz.

1. Pořadatelem facebookových a instagramových soutěží je společnost KPPS natur s.r.o., IČO: 05639468, se 
sídlem Odry, Tošovická 157/7 , PSČ 742 35, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem.
2. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem, a Facebook za 
jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a společnosti Facebook 
nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány 
pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.. 
3. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Instagramem, a Instagram za 
jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a společnosti Instagram 
nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány 
pořadateli soutěže, nikoliv Instagramu.
4. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla 
uvedená v soutěžním příspěvku.
5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, 
nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že každá tato 
změna bude vyhlášena na facebookovém a instagramovém profilu, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i 
účastníkům soutěže.
6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých podezření, že se 
během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.
7. Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté 
v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány společností KPPS natur s.r.o., IČO: 05639468, se sídlem
Odry, Tošovická 157/7 , PSČ 742 35, jakožto správcem osobních údajů.

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, 
řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje 
soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje 
budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje 
zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je 
Pořadatel viz článek 1. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 
10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených 
pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním 
výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu 
sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během 
trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící dále práva 
dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se 
ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo 
požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo 
na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

Zveřejnění. Vítězové Soutěže budou osloveni Pořadatelem za účelem vyslovení souhlasu se zveřejněním svých 
osobních údajů v rozsahu: jméno Soutěžícího v médiích (vč. internetu), zejména na facebookových a 
instagramových stránkách. Zároveň budou vítězové Soutěže Pořadatelem vyzváni k poskytnutí souhlasu k 
zachycení a rozšiřování své podoby, zejména pokud se jedná o užití fotografie zaslané Účastníkem nebo 
pořízené Pořadatelem či pořízení / zveřejnění zvukového či zvukově-obrazového záznamu podle odst. 4.4 
Podmínek v médiích (vč. Internetu). Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu 10 let. Pokud je tento 
souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Pořadateli 
domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty 
odlišnými od Pořadatele).
Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv 
subjektu osobních údajů, může Soutěžící kontaktovat Pořadatele na adrese info@kpps.cz
8. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, 
převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých 
příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví 
a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit 
nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského 
zákona).
Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na Facebooku a 
Instagramu nebudou porušena práva třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
9. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a 
trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným 
zástupcem.
10. Pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve, výhra s okamžitou platností 
a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.
11. Výhra bude výherci předána po potvrzení předávacího protokolu, který bude zaslán před předáním výhry na 
email. Po přijetí potvrzeného protokolu na email: info@kpps.cz bude následně výhra odeslána službou PPL 
nebo Českou poštou.
12. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

V Odrách dne 22.3.2023