Obchodní podmínky

Platné a účinné od 25/05/2018

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost KPPS natur s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

KPPS natur s.r.o., se sídlem Tošovická 157/7, 742 35, Odry, provozovnou na téže adrese, IČ: 05639468, email: , telefon: 777 174 236, email: info@kpps.cz, vedeného u krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 68669 (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.kpps.cz (dále jen eshop).

 1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. 

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících. Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu (ceny na dopravu jsou uvedeny na e-shopu odděleně a platí pouze pro Českou republiku). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího. Ceny jsou platné do odvolání nebo vyprodání zásob.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Veškeré informace o zboží umístěné na webových stránkách prodávajícího, jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2 Odstoupit od smlouvy vzhledem k povaze zboží nelze, bylo-li zboží použito a dále dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.3 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající po obdržení zboží od kupujícího zašle elektronicky potvrzující zprávu o obdržení a způsobu vyřízení vráceného zboží .

4.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.7 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.8 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

 

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů ( např.výrobků na míru ) výslovně v objednávce dohodnutých  .

5.2 Kupující může uhradit cenu zboží , dopravy a popřípadě jiných vzniklých nákladů těmito způsoby :

a)      v hotovosti při převzetí zboží v naší provozovně Tošovická 7 , Odry

b)      v hotovosti při převzetí zboží od dopravce ( dobírka )        

c)      bezhotovostní platba platební kartou

d)     splatnost předem převodním příkazem na účet prodávajícího 115-3870700207/0100

e)      splatnost 14 dní po uzavření kupní smlouvy na účet prodávajícího 115-3870700207/0100

Jako variabilní symbol u bezhotovostní platby předem nebo na splatnost uveďte číslo faktury.

5.3 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží přepravci nebo připsáním kupní ceny na účet prodávajícího . Po obdržení platby (dle bodu 5.2 c,d,e) ihned posíláme zboží .

5.4  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.5 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 

6. Dodací podmínky

 6.1  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době od potvrzení objednávky prodávajícím, dodací lhůta se počítá na pracovní dny a obvykle se jedná o 3 pracovní dny.

6.2 U platby zboží prostřednictvím dobírky se dodací lhůta počítá ode dne potvrzení objednávky prodávajícím, ve všech ostatních případech ode dne přijetí platby za zboží na účet prodávajícího. Kupující je o dodací lhůtě objednaného zboží informován e-mailem v okamžiku jeho expedice. Zboží bude dodáno kupujícímu způsobem, který si zvolí v objednávce, přičemž na výběr ze způsobů uvedených na webových stránkách www.kpps.cz v sekci „obchodní podmínky“ (na konci obchodních podmínek) , kde je taktéž k dispozici ceník dopravného a balného a další podmínky dopravy.

6.3 Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud bylo nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než byl uveden v objednávce.

6.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5  Podpisem převzetí zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen!

6.5.1 Proto žádáme všechny zákazníky, aby věnovali odstavci 6.5, 6.5.1 a 6.5.2 velkou pozornost.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, od kterého zboží převzal, a dopravce nebo kupující vytvoří písemný zápis o rozsahu poškození. Bez tohoto zápisu není možné vyřídit, po dopravci a prodávajícím, jakoukoliv reklamaci. V případě shledání porušení, přelepení nebo jakéhokoliv pomačkání obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí, či zacházení se zásilkou nemusí kupující zásilku od prodávajícího, resp. přepravce převzít, nebo zásilku na místě překontrolovat. Naše zásilky jsou polepeny bílou originální lepící páskou s modrým logem KAPPUS. V případě přelepení jinou páskou, byla zásilka poškozena a je zapotřebí ji ihned s řidičem zkontrolovat.

6.5.2 V případě zjištění poškození nebo scházejícího zboží v samotné zásilce, budeme požadovat tyto fotky (v kvalitě, aby bylo poznat rozsah poškození):

a) zavřeného originál kartonu s etiketou, ze všech stran

b) otevřeného kartonu se zbožím

c) otevřeného kartonu s uložením zboží

d) poškozené zboží

6.6 V případě nevyzvednutí, nebo odmítnutí zásilky kupujícím má prodávající nárok na náhradu škody na přepravném, respective doběrečném, včetně úroků, dle platných zákonů.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

7.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 1925, § 2099 2112 a § 2161 2174 občanského zákoníku.

7.2  Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány vzorky nebo dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté vzorky i dárky. V případě, že nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 

7.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal je toto bez vad a :

a) jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,

b) se hodí se k účelu, který prodávající uvádí či ke kterému se zboží takového druhu obvykle používá,

c) odpovídá požadavkům právních předpisů,

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.4 Za rozpor s kupní smlouvou se nepovažuje zejména opotřebení věci nebo částí věci obvyklým používáním věci a rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním věci.

7.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

7.6 V případě, že zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 odst. 3. VOP, kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny .

7.7 Není-li možné dodání nového zboží, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, právo na bezplatné odstranění vady.

7.8 Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí kupující, který je spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

7.9 Práva z vadného plnění u kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí zákonnými ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.

7.10 Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 1. VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.11 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.

7.12 Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito VOP, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

7.13 Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.

7.14 Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba za jakost znovu od převzetí nového zboží. Doba, po kterou je reklamace vyřizována, se do záruční doby za jakost nezapočítává.

7.15  V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 2106 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

8.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

8.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

8.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

 

9. Změny Všeobecných podmínek ze strany Poskytovatele

9.1. Poskytovatel si v souladu s ust. § 1752 odst. 1 NOZ vyhrazuje právo jednostranně měnit Všeobecné podmínky (včetně Ceníku, Specifikace služeb a příp. dalších souvisejících dokumentů), a to v případě potřeby, zejména pak při změně technických, provozních, obchodních anebo organizačních podmínek na straně Poskytovatele anebo na trhu anebo z důvodu změny obecně závazných právních předpisů.
9.2. Poskytovatel se zavazuje změny Všeobecných podmínek oznámit Uživateli anebo Zákazníkovi alespoň 30 kalendářních dnů před datem účinnosti těchto změn, a to zveřejněním nového úplného znění Všeobecných podmínek na internetových stránkách Poskytovatele; přičemž oznámení (učiněné formou zveřejnění) se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na internetových stránkách Poskytovatele. V oznámení musí být uvedeno také datum, kdy předmětné změny Všeobecných podmínek nabudou účinnosti.
9.3. Vedle toho je Poskytovatel oprávněn o těchto změnách Všeobecných podmínek Uživatele anebo Zákazníka vhodným způsobem informovat, např. upozorněním na účetním a daňovém dokladu (faktuře), upozorněním na vyúčtování, emailem či jiným adresným sdělením, RSS, apod., s tím, že tato informace,
resp. její doručení či nedoručení, nemá vliv na účinky oznámení dle předchozího odstavce tohoto článku Všeobecných podmínek a na účinnost těchto změny Všeobecných podmínek.
9.4. Uživatel anebo Zákazník je oprávněn tyto změny Všeobecných podmínek přede dnem nabytí jejich účinnosti písemně odmítnout; je však v takovém případě povinen vypovědět Smlouvu. S tímto ukončením Smlouvy není spojena žádná zvláštní povinnost zatěžující vypovídající stranu (sankce, či náklad). Smluvní strany v této souvislosti shodně konstatují, že smluvená výpovědní doba je dostatečná k obstarání plnění obdobného k předmětu této Smlouvy od jiného dodavatele. Po dobu běhu výpovědní doby se smluvní vztah mezi Poskytovatel a Uživatelem anebo Zákazníkem řídí naposledy platnými a účinnými Všeobecnými podmínkami.
9.5. V případě, že Uživatel anebo Zákazník do dne nabytí účinnosti těchto změn Všeobecných podmínek nedoručí Poskytovateli výpověď Smlouvy (dle předchozího odstavce tohoto článku Všeobecných podmínek), tak se za to, že Uživatel anebo Zákazník projevil svůj souhlas s těmito změnami Všeobecných podmínek (tj. akceptoval návrh těchto změn Všeobecných podmínek) a změny Všeobecných podmínek jsou pak pro něj závazné a účinné. Návrh těchto změn Všeobecných podmínek se považuje za akceptovaný rovněž v případě, že Uživatel anebo Zákazník postupuje podle změněných Všeobecných podmínek, anebo pokud učiní vůči Poskytovateli jiná právní jednání představující akceptaci návrhu změny Všeobecných podmínek, anebo pokud po nabytí účinnosti těchto změn Všeobecných podmínek využil či využívá Informační či jiné služby.
9.6. Ustanovení tohoto článku Všeobecných podmínek se uplatní obdobně i pro vyhlášení nových Všeobecných podmínek.
9.7. Ustanovení tohoto článku Všeobecných podmínek se uplatní obdobně i v případě jednostranných změn Ceníku, Specifikace služeb a příp. dalších souvisejících dokumentů.
9.8. Pro řešení konkrétní právní události jsou rozhodující Všeobecné podmínky platné a účinné v době, kdy tato právní událost nastala.

 

10. Závěrečná ujednání

10.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

10.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

10.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.5 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.6   Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.04.2016.